Działalność naukowa

Książki

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: Komentarz do przepisów materialnoprawnych

Komentarz poświęcono omówieniu regulacji materialnoprawnych klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a – 119f Ordynacji podatkowej). W publikacji przedstawiono przesłanki stwierdzenia oraz skutki zaistnienia unikania opodatkowania.

Analizie poddano m.in. następujące warunki stosowania klauzuli: warunek osiągnięcia korzyści podatkowej, istotności celu działania podatnika w postaci dążenia do uniknięcia opodatkowania, nadużycia prawa podatkowego i sztuczności zrealizowanych działań. Przedstawiono kwestie intertemporalne związane ze stosowaniem klauzuli. Uwagę poświecono również skutkom zastosowania normy przeciwko unikaniu opodatkowania, wskazując na istotę opodatkowania fikcyjnego stanu faktycznego w postaci czynności odpowiedniej względnie braku dokonania czynności.


Granice optymalizacji podatkowej  przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

Książkę poświęcono omówieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor analizuje w niej czy przepisy obowiązujące przed 15 lipca 2016 r. ograniczały w jakiś sposób podatnika w podejmowaniu działań zmierzających do obniżenia lub wyeliminowania obciążeń fiskalnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W publikacji przedstawiono wybrane struktury wdrażane przez podatników w celu optymalizacji ich rozliczeń podatkowych oraz zaprezentowano stanowiska doktryny i orzecznictwa dotyczące możliwości zwalczania unikania opodatkowania z wykorzystaniem instytucji prawa podatkowego. W książce przeanalizowano również czy ważność czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez podatników w celu obniżenia ciężaru podatkowego, może być kwestionowana w oparciu o: instytucje sprzeczności czynności cywilnoprawnej z ustawą,  instytucje obejścia prawa lub kryteria wskazane w art. 5 kc, a więc sprzeczność czynności z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.

Publikacja stanowi przedruk rozprawy doktorskiej, obronionej przez autora w listopadzie 2016 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Cywilnoprawne granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Analiza struktur planowania podatkowego)

Większe artykuły w czasopismach
Publikacje w pracach zbiorowych
 • Granice możliwości uszczelnienia systemu prawnego za pomocą klauzul antyabuzywnych [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D.J. Gajewski
 • Konstytucyjne uwarunkowania granicy wykładni językowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego [w:] Finanse publiczne a Konstytucja, red. M. Bogucka-Felczak
 • Konstytucyjność klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r. [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk
 • Due care under the proposed liquidity test to be introduced to Polish Company Law [w:] Wybitni Polscy i Rosyjscy Cywiliści, red. L. Moskwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015
 • The Safety of Deposits in EU Banks in View of Cyprus’s Bailout Tax [w:] Right to property – is it really inviolable?. Adam Mickiewicz Univesity Law Review, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Poznań 2014
 • New trends in Company Law – the cell segregated company [w:] Trends of private law development, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, Irkuck 2012
 • Europejski Fundusz Stabilności Finansowej [w:] Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, red. U. Ziarko-Siwek, Cedewu, Warszawa 2012
Wykłady na konferencjach naukowych
  • Przesłanka korzyści podatkowej,  Forum dyskusyjne GAAR, Warszawa (SGH), 20 kwietnia 2023 r.  
  • Wystąpienie Przesłanka celu i sztuczności w świetle orzecznictwa TSUE i wymogów dyrektywy (Panel: Czy GAAR spełnia standardy międzynarodowe), Doświadczenia w wykładni i stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR) na tle uwarunkowań ustrojowych i międzynarodowych, Warszawa (SGH), 19 kwietnia 2023 r.
  • Panel: GAAR a Konstytucja RP: czy Trybunał Konstytucyjny byłby dzisiaj tak samo „surowy” jak dwie dekady temu? [Moderator] , Doświadczenia w wykładni i stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR) na tle uwarunkowań ustrojowych i międzynarodowych, Warszawa (SGH), 19 kwietnia 2023 r.
  • MDR a tajemnica zawodowa – wnioski dla Polski (wyrok TSUE 8.12.2022, C-694/20), Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Toruń 10-11 marca 2023 r.
  • Panel: Wpływ wadliwości działania organówna bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przedawnienie w prawie podatkowym, Poznań 29-30 września 2022 r.
  • GAAR a ochrona praw podatnika. Wybrane zagadnienia, Prawa podatnika w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej, Kraków 19-20 czerwca 2022 r.
  • GAAR w podatku od sprzedaży detalicznej – zwalczanie unikania opodatkowania, prawotwórstwo, dyskryminacja? (wyrok WSA w Warszawie z 26.05.2021, III SA/Wa 2348/20, wyrok nieprawomocny), VII Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 4-5 marca 2022 r.
  • Zmiana przez organ odwoławczy, w decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji, ustaleń organu I instancji a zasady postepowania podatkowego (wyrok NSA z 3.11.2021, I FSK 855/19),  VII Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 4-5 marca 2022 r.
  • „Czy lepsze jest wrogiem dobrego? O tym czy podatek CIT po polskim ładzie stanie się bardziej sprawiedliwy?”, Warszawa 16 grudnia 2021, Ogólnopolska Konferencja „Polski Ład”, KIDP
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie Franck (C-801/19), Toruń 13 marca 2021, VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
  • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle dotychczasowej praktyki i zmian legislacyjnych, Łódź 14 grudnia 2020 r, 146 Konferencja podatkowa
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse publiczne a Konstytucja” – Łódź, 18 października 2019 r. (Referat naukowy: Konstytucyjne uwarunkowania zasady prymatu wykładni językowej w prawie podatkowym)
  • II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych” – Kraków, 15-16 czerwca 2019 r. (Referat naukowy: Wybrane problemy konstytucyjności klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania)
  • Uszczelnianie systemu podatkowego – dokąd zmierzamy? – Warszawa, 21 maja 2019 r. (Referat naukowy: Klauzule ogólne a szczegółowe przeciwko unikaniu opodatkowania – art. 22c ustawy o CIT a GAAR)
  • Forum Podatkowe Poznań 2019 – Poznań, 13-14 maja 2019 r. (Referat naukowy: Gdy fiskus czyha na błąd …, czyli czy i jak uczciwy przedsiębiorca powinien chronić się przed zarzutem nadużycia w podatku VAT)
  • Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym – Poznań, 18 maja 2018 r.  (Referat naukowy: Skutki podatkowe czynności względnie bezskutecznych)
  • I Przedkongresowa Konferencja IFA GAAR & WHT – Warszawa, 28 września 2017 r. (Referat naukowy: Dotychczasowa praktyka stosowania GAAR)
  • Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce – Nowy Tomyśl, Polska – 17 kwietnia 2015 r. (Referat naukowy: Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów/sędziów sądów polubownych)
  • Prawo własności – czy rzeczywiście takie święte – Obrzycko, Polska – 1-12 lipca 2013 r. (Referat naukowy: Безопасность депозитов в связи с киприйским банковым налогом)
  • New trends in Private Law – Irkuck, Federacja Rosyjska – 20-29 sierpień 2012 r. (Referat naukowy: Практические аспекты связанные с функционированием командитно-акционерного товарищества)
  • Prawo i kultura w globalnym świecie – Petersburg, Federacja Rosyjska – 27 czerwiec- 6 lipiec 2012 r. (Referat naukowy: New trends in Company Law – the cell segregated company)
Pozostałe publikacje
 • Fiskus żąda podatku, którego może nie być (komentarz do tekstu: 1:0 dla spółek komandytowych. W trakcie roku nie ma podatku od zaliczek dla komplementariusza), DGP 24 sierpnia 2021 nr  163 (5571)

 • Nie każda zmiana rezultatu finansowego to korekta cen transferowych, Rzeczpospolita 8 marca 2021 r. nr 55 (11 906)
 • PIT od zaliczki rozlicza się po zakończeniu roku obrotowego, Rzeczpospolita 1 marca 2021 r. nr 40 (11 900)
 • Spory z fiskusem będą nieuninione (komentarz do tekstu: NSA rzucza koło ratunkowe komplementariuszom), DGP 17 lutego 2021 r. nr 32 (5440)
 • Czy klauzule szczególne to faktycznie odrębne instytucje prawne?, n.ius 2020-12-16
 • O możliwości zaliczenia wydatku do kosztów, na gruncie art. 15 ust. 1 PDOPrU, decyduje to, czy wykazuje on związek z przychodami, a nie to, czy jego ponoszenie jest związane z unikaniem opodatkowania, Monitor Podatkowy 7/2020
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako rzekome legislacyjne nihil novi. Dopuszczalność wprowadzenia klauzuli w trakcie roku podatkowego, Monitor Podatkowy 12/2019
 • Ustawowa definicja kosztu uzyskania przychodu jako quasi-klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy 8/2019
 • Wymóg wykazania unikania opodatkowania przy odmowie wydania opinii zabezpieczającej, Monitor Podatkowy 7/2019
 • Sprzedaż wielu nieruchomości nie zawsze oznacza prowadzenie działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 10/2016
 • Racjonalność działań podatnika a możliwość rozpoznania kosztu podatkowego, Monitor Podatkowy 11/2014
 • Czy syndyk rzeczywiście ma obowiązek korekty kosztów w przypadku nieterminowej zapłaty długów przez upadłego?, Monitor Podatkowy 11/2014
 • Prawo do udziału w zysku a świadectwa użytkowe, Monitor Podatkowy 7/2014
 • Syndyk nie ma obowiązku korekty VAT w postępowaniu upadłościowym, Monitor Podatkowy 4/2014
 • Niedopuszczalność skorzystania z ulgi na złe długi w stosunku do podmiotów znajdujących się w upadłości, Monitor Podatkowy 3/2014
 • Nie wszystkie daniny publiczne są zaspokajane z masy upadłości, Rzeczpospolita, 13 grudnia 2013
 • Przekazywanie kontrahentom produktów i towarów to nie reprezentacja, Monitor Podatkowy 10/2013, 1 października 2013 r.
 • Terminowa spłata rat leasingu wyklucza obowiązek korekty, Rzeczpospolita, 22 listopada 2013
 • Środki otrzymane przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu likwidacji spółki nie stanowią jego przychodu, Monitor Podatkowy 7/2013, 1 lipca 2013 r.
 • Terminowe potrącenie wierzytelności wyklucza korektę kosztów, Rzeczpospolita, 12 sierpnia 2013
 • Czy pracownik zapłaci PIT, gdy pracodawca sfinansuje jego dojazdy, Rzeczpospolita, 11 stycznia 2013
 • Jakie są skutki wycofania się z przetargu za wynagrodzeniem, Rzeczpospolita, 07 grudnia 2012
 • Odnowienie prowadzi do umorzenia zobowiązania, a w konsekwencji do powstania przychodu po stronie dłużnika, Monitor Podatkowy 12/2012
 • Opodatkowanie wygranych konkursowych wydawanych kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą, Monitor Podatkowy 11/2012
 • Udostępnianie miejsca na reklamę na stronach internetowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 10/2012, 1 września 2012 r.
 • Jak zakwalifikować opłaty związane z leasingiem nieruchomości, Rzeczypospolita, 31 sierpnia 2012 r.
 • Spory na tle pojęcia stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej, Taxonline – serwis podatkowy, 13 sierpnia 2012 r.
 • Skutki podatkowe zawarcia umowy zastawu rejestrowego i późniejszego przejęcia na własność przedmiotu zastawu, Taxonline – serwis podatkowy, 10 sierpnia 2012 r.
 • Problematyczne opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, niebędącego osobą prawną, Taxonline – serwis podatkowy, 29 czerwca 2012 r.
 • Ulga na złe długi w postępowaniu upadłościowym, Taxonline – serwis podatkowy, 21 czerwca 2012 r.
 • Thin capitalization in Polish tax law, Polish Review of Social Science, 16 czerwiec 2012 r.
 • Czy podwyższenie kapitału z aktywów należących do spółki kapitałowej, które były już opodatkowane, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?, Edukacja Prawnicza, 20 marca 2012 r.
 • Kiedy kara umowna może stanowić koszt podatkowy?, Taxonline – serwis podatkowy, 23 lutego 2012 r.
 • Wysoka cena małych zmian, Wspólnota, 3 listopada 2011 r.

 

 

Działalność w czasopismach naukowych
Członkostwo w organizacjach naukowych