Działalność naukowa

Książki

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: Komentarz do przepisów materialnoprawnych

Komentarz poświęcono omówieniu regulacji materialnoprawnych klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a – 119f Ordynacji podatkowej). W publikacji przedstawiono przesłanki stwierdzenia oraz skutki zaistnienia unikania opodatkowania.

Analizie poddano m.in. następujące warunki stosowania klauzuli: warunek osiągnięcia korzyści podatkowej, istotności celu działania podatnika w postaci dążenia do uniknięcia opodatkowania, nadużycia prawa podatkowego i sztuczności zrealizowanych działań. Przedstawiono kwestie intertemporalne związane ze stosowaniem klauzuli. Uwagę poświecono również skutkom zastosowania normy przeciwko unikaniu opodatkowania, wskazując na istotę opodatkowania fikcyjnego stanu faktycznego w postaci czynności odpowiedniej względnie braku dokonania czynności.


Granice optymalizacji podatkowej  przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

Książkę poświęcono omówieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor analizuje w niej czy przepisy obowiązujące przed 15 lipca 2016 r. ograniczały w jakiś sposób podatnika w podejmowaniu działań zmierzających do obniżenia lub wyeliminowania obciążeń fiskalnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W publikacji przedstawiono wybrane struktury wdrażane przez podatników w celu optymalizacji ich rozliczeń podatkowych oraz zaprezentowano stanowiska doktryny i orzecznictwa dotyczące możliwości zwalczania unikania opodatkowania z wykorzystaniem instytucji prawa podatkowego. W książce przeanalizowano również czy ważność czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez podatników w celu obniżenia ciężaru podatkowego, może być kwestionowana w oparciu o: instytucje sprzeczności czynności cywilnoprawnej z ustawą,  instytucje obejścia prawa lub kryteria wskazane w art. 5 kc, a więc sprzeczność czynności z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.

Publikacja stanowi przedruk rozprawy doktorskiej, obronionej przez autora w listopadzie 2016 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Cywilnoprawne granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Analiza struktur planowania podatkowego)

Artykuły w czasopismach
 • Jeszcze o koszcie jako wydatku związanym z przychodami. Racjonalność działania podatnika jako przesłanka rozpoznania kosztu podatkowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego 4/2018 (publikacja 2019)
 • Implementacja dyrektywy ATA2 w zakresie przeciwdziałania powstawaniu rozbieżności hybrydowych, Przegląd Podatkowy 4/2020 (współautorstwo z: K. Dziadosz)
 • Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności konstytucji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/2019
 • Zasady i wartości konstytucyjne jako źródło dyrektyw wykładni. Mechanizm ważenia rezultatów stosowania dyrektyw wykładni, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 4/2019
 • Tożsamość stanu faktycznego i prawnego jako wymóg konieczny zmiany decyzji na mocy, której strona nabyła prawo w trybie art. 155 kpa, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2019
 • Wybrane problemy intertemporalne związane ze stosowaniem przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR), Praktyka Podatkowa 2/2019
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako norma znajdująca do 31 grudnia 2018 r. zastosowanie ex lege, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2019
 • Zmiany w przepisach klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzące w życie w 2019 r., Praktyka Podatkowa 1/2019
 • Sprzeczność korzyści z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej jako przesłanka stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, Polski Przegląd Nauk Społecznych 2018
 • Skutki podatkowe, na gruncie podatku od towarów i usług, względnie bezskutecznej czynności cywilnoprawnej przenoszącej własność rzeczy, Praktyka Podatkowa 1/2018
 • Charakter bezskuteczności czynności przenoszącej własność stwierdzonej na podstawie przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w świetle celu tych postępowań, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 4/2018
 • Wpływ wystąpienia zobowiązań spornych, których wartość, łącznie z innymi zobowiązaniami, przekracza wartość majątku spółki, na jej działalność. Uwagi na kanwie art. 302 § 1 kodeksu karnego., Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2018
 • Trwające postępowania sądowe jako przesłanka wykluczająca możliwość uznania likwidacji spółki z o.o. za zakończoną, a tym samym wykreślenia jej z KRS. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z 31 stycznia 2017 r. (X Ga 765/16), Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2018
 • Udostępnianie broni i amunicji przez jej właściciela osobom trzecim, na gruncie ustawy o broni i amunicji, Polski Przegląd Nauk Społecznych, 27 czerwca 2017 r.
 • Problematyka intertemporalna stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Przegląd Podatkowy 7/2017
 • Hipoteza normy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, Praktyka Podatkowa 1/2016
 • Zarys pojęcia kapitału zakładowego, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 3/2015
 • Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów / sędziów sądów polubownych, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2015
 • Opodatkowanie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 4/2014 (współautor: P. Filipiak)
 • Problematyka obowiązku dokonania przez upadłego korekty odliczonego podatku VAT, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 2/2014
 • Wzrost stawek czynszu najmu jako konsekwencja wprowadzenia niektórych form ochrony praw lokatorów, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 4/2014
 • Skutki zapłaty zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią. Glosa do uchwały NSA I FPS 8/07, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3/2013
 • Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością–wybrane zagadnienia, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 1/2013
 • Tooling jako środek trwały dla celów podatkowych, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3/2012
 • Uchwały zgromadzenia wspólników podjęte poza granicami Polski, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 2/2012
 • Motion for ban on conducting economic activity or on serving as a member of supervisory board, representative or proxy of a commercial company or partnership, state enterprise, cooperative, foundation or association in Polish insolvency law., Polish Review of Social Science, 11 Maj 2012 r.
 • Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 1/2012
 • Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 4/2011
Publikacje w pracach zbiorowych
 • Konstytucyjne uwarunkowania granicy wykładni językowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego [w:] Finanse publiczne a Konstytucja, red. M. Bogucka-Felczak
 • Konstytucyjność klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r. [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk
 • Due care under the proposed liquidity test to be introduced to Polish Company Law [w:] Wybitni Polscy i Rosyjscy Cywiliści, red. L. Moskwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015
 • The Safety of Deposits in EU Banks in View of Cyprus’s Bailout Tax [w:] Right to property – is it really inviolable?. Adam Mickiewicz Univesity Law Review, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Poznań 2014
 • New trends in Company Law – the cell segregated company [w:] Trends of private law development, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, Irkuck 2012
 • Europejski Fundusz Stabilności Finansowej [w:] Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, red. U. Ziarko-Siwek, Cedewu, Warszawa 2012
Wykłady na konferencjach naukowych
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse publiczne a Konstytucja” – Łódź, 18 października 2019 r. (Referat naukowy: Konstytucyjne uwarunkowania zasady prymatu wykładni językowej w prawie podatkowym)
 • II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych” – Kraków, 15-16 czerwca 2019 r. (Referat naukowy: Wybrane problemy konstytucyjności klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania)
 • Uszczelnianie systemu podatkowego – dokąd zmierzamy? – Warszawa, 21 maja 2019 r. (Referat naukowy: Klauzule ogólne a szczegółowe przeciwko unikaniu opodatkowania – art. 22c ustawy o CIT a GAAR)
 • Forum Podatkowe Poznań 2019 – Poznań, 13-14 maja 2019 r. (Referat naukowy: Gdy fiskus czyha na błąd …, czyli czy i jak uczciwy przedsiębiorca powinien chronić się przed zarzutem nadużycia w podatku VAT)
 • Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym – Poznań, 18 maja 2018 r.  (Referat naukowy: Skutki podatkowe czynności względnie bezskutecznych)
 • I Przedkongresowa Konferencja IFA GAAR & WHT – Warszawa, 28 września 2017 r. (Referat naukowy: Dotychczasowa praktyka stosowania GAAR)
 • Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce – Nowy Tomyśl, Polska – 17 kwietnia 2015 r. (Referat naukowy: Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów/sędziów sądów polubownych)
 • Prawo własności – czy rzeczywiście takie święte – Obrzycko, Polska – 1-12 lipca 2013 r. (Referat naukowy: Безопасность депозитов в связи с киприйским банковым налогом)
 • New trends in Private Law – Irkuck, Federacja Rosyjska – 20-29 sierpień 2012 r. (Referat naukowy: Практические аспекты связанные с функционированием командитно-акционерного товарищества)
 • Prawo i kultura w globalnym świecie – Petersburg, Federacja Rosyjska – 27 czerwiec- 6 lipiec 2012 r. (Referat naukowy: New trends in Company Law – the cell segregated company)
Pozostałe publikacje
 • O możliwości zaliczenia wydatku do kosztów, na gruncie art. 15 ust. 1 PDOPrU, decyduje to, czy wykazuje on związek z przychodami, a nie to, czy jego ponoszenie jest związane z unikaniem opodatkowania, Monitor Podatkowy 7/2020
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako rzekome legislacyjne nihil novi. Dopuszczalność wprowadzenia klauzuli w trakcie roku podatkowego, Monitor Podatkowy 12/2019
 • Ustawowa definicja kosztu uzyskania przychodu jako quasi-klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy 8/2019
 • Wymóg wykazania unikania opodatkowania przy odmowie wydania opinii zabezpieczającej, Monitor Podatkowy 7/2019
 • Sprzedaż wielu nieruchomości nie zawsze oznacza prowadzenie działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 10/2016
 • Racjonalność działań podatnika a możliwość rozpoznania kosztu podatkowego, Monitor Podatkowy 11/2014
 • Czy syndyk rzeczywiście ma obowiązek korekty kosztów w przypadku nieterminowej zapłaty długów przez upadłego?, Monitor Podatkowy 11/2014
 • Prawo do udziału w zysku a świadectwa użytkowe, Monitor Podatkowy 7/2014
 • Syndyk nie ma obowiązku korekty VAT w postępowaniu upadłościowym, Monitor Podatkowy 4/2014
 • Niedopuszczalność skorzystania z ulgi na złe długi w stosunku do podmiotów znajdujących się w upadłości, Monitor Podatkowy 3/2014
 • Nie wszystkie daniny publiczne są zaspokajane z masy upadłości, Rzeczpospolita, 13 grudnia 2013
 • Przekazywanie kontrahentom produktów i towarów to nie reprezentacja, Monitor Podatkowy 10/2013, 1 października 2013 r.
 • Terminowa spłata rat leasingu wyklucza obowiązek korekty, Rzeczpospolita, 22 listopada 2013
 • Środki otrzymane przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu likwidacji spółki nie stanowią jego przychodu, Monitor Podatkowy 7/2013, 1 lipca 2013 r.
 • Terminowe potrącenie wierzytelności wyklucza korektę kosztów, Rzeczpospolita, 12 sierpnia 2013
 • Czy pracownik zapłaci PIT, gdy pracodawca sfinansuje jego dojazdy, Rzeczpospolita, 11 stycznia 2013
 • Jakie są skutki wycofania się z przetargu za wynagrodzeniem, Rzeczpospolita, 07 grudnia 2012
 • Odnowienie prowadzi do umorzenia zobowiązania, a w konsekwencji do powstania przychodu po stronie dłużnika, Monitor Podatkowy 12/2012
 • Opodatkowanie wygranych konkursowych wydawanych kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą, Monitor Podatkowy 11/2012
 • Udostępnianie miejsca na reklamę na stronach internetowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 10/2012, 1 września 2012 r.
 • Jak zakwalifikować opłaty związane z leasingiem nieruchomości, Rzeczypospolita, 31 sierpnia 2012 r.
 • Spory na tle pojęcia stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej, Taxonline – serwis podatkowy, 13 sierpnia 2012 r.
 • Skutki podatkowe zawarcia umowy zastawu rejestrowego i późniejszego przejęcia na własność przedmiotu zastawu, Taxonline – serwis podatkowy, 10 sierpnia 2012 r.
 • Problematyczne opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, niebędącego osobą prawną, Taxonline – serwis podatkowy, 29 czerwca 2012 r.
 • Ulga na złe długi w postępowaniu upadłościowym, Taxonline – serwis podatkowy, 21 czerwca 2012 r.
 • Thin capitalization in Polish tax law, Polish Review of Social Science, 16 czerwiec 2012 r.
 • Czy podwyższenie kapitału z aktywów należących do spółki kapitałowej, które były już opodatkowane, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?, Edukacja Prawnicza, 20 marca 2012 r.
 • Kiedy kara umowna może stanowić koszt podatkowy?, Taxonline – serwis podatkowy, 23 lutego 2012 r.
 • Wysoka cena małych zmian, Wspólnota, 3 listopada 2011 r.
Działalność w czasopismach naukowych
Członkostwo w organizacjach naukowych