Działalność naukowa

Książki

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Książka omawia teorię i praktykę stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Przepisy tej
obowiązującej od 2016 r. normy, definiując pojęcie unikania opodatkowania, wyznaczają zakres skuteczności działań podatników ukierunkowanych na minimalizację ciężaru podatkowego na gruncie większości podatków obowiązujących w Polsce.

Autor szczegółowo charakteryzuje każdy z warunków, który musi być spełniony, aby klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania mogła znaleźć zastosowanie, a tym samym by podatnik został pozbawiony korzyści podatkowej. Wskazuje również, jak stosowanie klauzuli wpisuje się w model wykładni prawa oraz jaka pozostaje relacja tej normy do innych norm antyabuzywnych. Omawia on też skutki zastosowania klauzuli charakteryzując konsekwencje, które może ponieść podatnik unikający opodatkowania. W książce przedstawiono także instytucje i procedury powiązane z klauzulą. Czytelnik znajdzie w niej m.in. omówienie postępowania wymiarowego związanego ze stosowaniem ogólnej normy antyabuzywnej, procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania czy charakterystykę postępowań w sprawie wydania opinii zabezpieczających. Publikacja podsumowuje również dotychczasową praktykę stosowania klauzuli ogólnej.

Książka stanowi pierwsze tak kompleksowe podejście do analizy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Całościowe spojrzenie, obejmujące osadzenie normy w kontekście krajowym i międzynarodowym oraz omówienie dotychczasowej praktyki jej stosowania pozwala na dostrzeżenie problemów i powiązań, które nie zawsze można zidentyfikować gdy patrzy się na poszczególne elementy związane ze stosowaniem wskazanej instytucji w oderwaniu od siebie. Zestawienie teorii i praktyki daje też autorowi asumpt do dokonania oceny konstytucyjności przepisów klauzuli.

Strona wydawnictwa: https://www.profinfo.pl/sklep/klauzula-przeciwko-unikaniu-opodatkowania,490582.html

 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: Komentarz do przepisów materialnoprawnych

Komentarz poświęcono omówieniu regulacji materialnoprawnych klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a – 119f Ordynacji podatkowej). W publikacji przedstawiono przesłanki stwierdzenia oraz skutki zaistnienia unikania opodatkowania.

Analizie poddano m.in. następujące warunki stosowania klauzuli: warunek osiągnięcia korzyści podatkowej, istotności celu działania podatnika w postaci dążenia do uniknięcia opodatkowania, nadużycia prawa podatkowego i sztuczności zrealizowanych działań. Przedstawiono kwestie intertemporalne związane ze stosowaniem klauzuli. Uwagę poświecono również skutkom zastosowania normy przeciwko unikaniu opodatkowania, wskazując na istotę opodatkowania fikcyjnego stanu faktycznego w postaci czynności odpowiedniej względnie braku dokonania czynności.

Google books (otwarty dostęp): https://www.google.pl/books/edition/Klauzula_przeciwko_unikaniu_opodatkowani/3hJ2DwAAQBAJ


Granice optymalizacji podatkowej  przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

Książkę poświęcono omówieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor analizuje w niej czy przepisy obowiązujące przed 15 lipca 2016 r. ograniczały w jakiś sposób podatnika w podejmowaniu działań zmierzających do obniżenia lub wyeliminowania obciążeń fiskalnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W publikacji przedstawiono wybrane struktury wdrażane przez podatników w celu optymalizacji ich rozliczeń podatkowych oraz zaprezentowano stanowiska doktryny i orzecznictwa dotyczące możliwości zwalczania unikania opodatkowania z wykorzystaniem instytucji prawa podatkowego. W książce przeanalizowano również czy ważność czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez podatników w celu obniżenia ciężaru podatkowego, może być kwestionowana w oparciu o: instytucje sprzeczności czynności cywilnoprawnej z ustawą,  instytucje obejścia prawa lub kryteria wskazane w art. 5 kc, a więc sprzeczność czynności z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.

Publikacja stanowi przedruk rozprawy doktorskiej, obronionej przez autora w listopadzie 2016 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Cywilnoprawne granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Analiza struktur planowania podatkowego)

Większe artykuły w czasopismach
Publikacje w pracach zbiorowych
 • Poland – Mergers & Acquisitions, Country Tax Guides IBFD, 2022-… (współautorstwo z: Żelaźnicki et al.)
 • Czy raportowanie schematu podatkowego oznacza przyznanie się do unikania opodatkowania? O relacjach między zakresem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i przepisami o MDR [w:] Raportowanie schematów podatkowych MDR, red. D.J. Gajewski
 • Granice możliwości uszczelnienia systemu prawnego za pomocą klauzul antyabuzywnych [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D.J. Gajewski
 • Polish General Anti-Avoidance Rule. Proper ATAD implementation or an instrument providing the Polish tax authorities with unlimited power? [w:] Fair taxes or budget revenues at any price?, red. Wojciech Morawski, Anna Moszyńska, Martin Löhnig (współautorstwo z S.Krempa)
 • Konstytucyjne uwarunkowania granicy wykładni językowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego [w:] Finanse publiczne a Konstytucja, red. M. Bogucka-Felczak
 • Konstytucyjność klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r. [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk
 • Due care under the proposed liquidity test to be introduced to Polish Company Law [w:] Wybitni Polscy i Rosyjscy Cywiliści, red. L. Moskwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015
 • The Safety of Deposits in EU Banks in View of Cyprus’s Bailout Tax [w:] Right to property – is it really inviolable?. Adam Mickiewicz University Law Review, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014
 • New trends in Company Law – the cell segregated company [w:] Trends of private law development, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, Irkuck 2012
 • Europejski Fundusz Stabilności Finansowej [w:] Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, red. U. Ziarko-Siwek, Cedewu, Warszawa 2012
Wykłady na konferencjach naukowych
  • Wyrok sądu karnego wiąże sądy administracyjne także wobec innych osób niż skazany (wyrok TK z 4.7.2023, SK 8/20), IX Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1-2 marca 2024 r.
  • Panel: Jak naprawić polskie podatki?, Wielkopolskie Forum Podatkowe, 29 lutego 2024 r.
  • Wyzwania związane z wdrożeniem e-doręczeń w dużej organizacji, Konferencja „Przyszłość doręczeń elektronicznych: Szanse i zagrożenia”, UWM, 8 grudnia 2023 r. 

  • Panel: Świadczenia nieodpłatne w podatkach dochodowych [uczestnik dyskusji panelowej], Konferencja „Opodatkowanie świadczeń i czynności nieodpłatnych”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16 – 17 listopada 2023 r.
  • Odmowa wydania interpretacji ze względu na uzasadnione przypuszczenie unikania opodatkowania i jej kontrola przez sąd administracyjny,XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Współczesne problemy prawa podatkowego”, Zakopane, 8 października 2023 r.
  • Implementation of Pilar II and its impact on state incentives – is EU at a disadvantage?, Taxes of Tomorrow. Directions of tax law development in European countries, Uniwersytet Śląski, 22 września 2023 r.
  • Konstrukcja podatku minimalnego w świetle zasad modelowych oraz wytycznych OECD, Uniwersytet Wrocławski, 16 czerwca 2023 r. 
  • Przesłanka korzyści podatkowej,  Forum dyskusyjne GAAR, Warszawa (SGH), 20 kwietnia 2023 r.  
  • Wystąpienie: Przesłanka celu i sztuczności w świetle orzecznictwa TSUE i wymogów dyrektywy (Panel: Czy GAAR spełnia standardy międzynarodowe), Doświadczenia w wykładni i stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR) na tle uwarunkowań ustrojowych i międzynarodowych, Warszawa (SGH), 19 kwietnia 2023 r.
  • Panel: GAAR a Konstytucja RP: czy Trybunał Konstytucyjny byłby dzisiaj tak samo „surowy” jak dwie dekady temu? [Organizator dyskusji panelowej i moderator] , Doświadczenia w wykładni i stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR) na tle uwarunkowań ustrojowych i międzynarodowych, Warszawa (SGH), 19 kwietnia 2023 r.
  • MDR a tajemnica zawodowa – wnioski dla Polski (wyrok TSUE 8.12.2022, C-694/20), Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Toruń 10-11 marca 2023 r.
  • Panel: Wpływ wadliwości działania organów na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przedawnienie w prawie podatkowym, Poznań 29-30 września 2022 r.
  • GAAR a ochrona praw podatnika. Wybrane zagadnienia, Prawa podatnika w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej, Kraków 19-20 czerwca 2022 r.
  • GAAR w podatku od sprzedaży detalicznej – zwalczanie unikania opodatkowania, prawotwórstwo, dyskryminacja? (wyrok WSA w Warszawie z 26.05.2021, III SA/Wa 2348/20, wyrok nieprawomocny), VII Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 4-5 marca 2022 r.
  • Zmiana przez organ odwoławczy, w decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji, ustaleń organu I instancji a zasady postępowania podatkowego (wyrok NSA z 3.11.2021, I FSK 855/19),  VII Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 4-5 marca 2022 r.
  • „Czy lepsze jest wrogiem dobrego? O tym czy podatek CIT po polskim ładzie stanie się bardziej sprawiedliwy?”, Warszawa 16 grudnia 2021, Ogólnopolska Konferencja „Polski Ład”, KIDP
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie Franck (C-801/19), Toruń 13 marca 2021, VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
  • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle dotychczasowej praktyki i zmian legislacyjnych, Łódź 14 grudnia 2020 r, 146 Konferencja podatkowa
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse publiczne a Konstytucja” – Łódź, 18 października 2019 r. (Referat naukowy: Konstytucyjne uwarunkowania zasady prymatu wykładni językowej w prawie podatkowym)
  • II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych” – Kraków, 15-16 czerwca 2019 r. (Referat naukowy: Wybrane problemy konstytucyjności klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania)
  • Uszczelnianie systemu podatkowego – dokąd zmierzamy? – Warszawa, 21 maja 2019 r. (Referat naukowy: Klauzule ogólne a szczegółowe przeciwko unikaniu opodatkowania – art. 22c ustawy o CIT a GAAR)
  • Forum Podatkowe Poznań 2019 – Poznań, 13-14 maja 2019 r. (Referat naukowy: Gdy fiskus czyha na błąd …, czyli czy i jak uczciwy przedsiębiorca powinien chronić się przed zarzutem nadużycia w podatku VAT)
  • Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym – Poznań, 18 maja 2018 r.  (Referat naukowy: Skutki podatkowe czynności względnie bezskutecznych)
  • I Przedkongresowa Konferencja IFA GAAR & WHT – Warszawa, 28 września 2017 r. (Referat naukowy: Dotychczasowa praktyka stosowania GAAR)
  • Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce – Nowy Tomyśl, Polska – 17 kwietnia 2015 r. (Referat naukowy: Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów/sędziów sądów polubownych)
  • Prawo własności – czy rzeczywiście takie święte – Obrzycko, Polska – 1-12 lipca 2013 r. (Referat naukowy: Безопасность депозитов в связи с киприйским банковым налогом)
  • New trends in Private Law – Irkuck, Federacja Rosyjska – 20-29 sierpień 2012 r. (Referat naukowy: Практические аспекты связанные с функционированием командитно-акционерного товарищества)
  • Prawo i kultura w globalnym świecie – Petersburg, Federacja Rosyjska – 27 czerwiec- 6 lipiec 2012 r. (Referat naukowy: New trends in Company Law – the cell segregated company)
Pozostałe publikacje
  • Czy faktycznie wydatki na rzecz osób współpracujących na zasadzie B2B to wydatki na reprezentację?, n.ius 2023-11-07
  • Jest czy nie ma przychodu z przedawnionej wierzytelności?
   (wyrok NSA z 5.07.2022 r., II FSK 3025/19) [w:] Podatkowy rollercoaster czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych. Raport zmian prawa podatkowego II Półrocze 2022 r. , Wolters Kluwer
  • Kwestia tego, od kiedy można stosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania jeszcze długo nie będzie jasna (wyrok WSA w Warszawie z 26.01.2022 r., III SA/Wa 1873/21) [w:] Podatkowy rollercoaster czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych. Raport zmian prawa podatkowego I Półrocze 2022 r. , Wolters Kluwer
  • Fiskus żąda podatku, którego może nie być (komentarz do tekstu: 1:0 dla spółek komandytowych. W trakcie roku nie ma podatku od zaliczek dla komplementariusza), DGP 24 sierpnia 2021 nr  163 (5571)
   • Nie każda zmiana rezultatu finansowego to korekta cen transferowych, Rzeczpospolita 8 marca 2021 r. nr 55 (11 906)
   • PIT od zaliczki rozlicza się po zakończeniu roku obrotowego, Rzeczpospolita 1 marca 2021 r. nr 40 (11 900)
   • Spory z fiskusem będą nieuniknione (komentarz do tekstu: NSA rzuca koło ratunkowe komplementariuszom), DGP 17 lutego 2021 r. nr 32 (5440)
   • Czy klauzule szczególne to faktycznie odrębne instytucje prawne?, n.ius 2020-12-16
   • O możliwości zaliczenia wydatku do kosztów, na gruncie art. 15 ust. 1 PDOPrU, decyduje to, czy wykazuje on związek z przychodami, a nie to, czy jego ponoszenie jest związane z unikaniem opodatkowania, Monitor Podatkowy 7/2020
   • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako rzekome legislacyjne nihil novi. Dopuszczalność wprowadzenia klauzuli w trakcie roku podatkowego, Monitor Podatkowy 12/2019
   • Ustawowa definicja kosztu uzyskania przychodu jako quasi-klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy 8/2019
   • Wymóg wykazania unikania opodatkowania przy odmowie wydania opinii zabezpieczającej, Monitor Podatkowy 7/2019
   • Sprzedaż wielu nieruchomości nie zawsze oznacza prowadzenie działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 10/2016
   • Racjonalność działań podatnika a możliwość rozpoznania kosztu podatkowego, Monitor Podatkowy 11/2014
   • Czy syndyk rzeczywiście ma obowiązek korekty kosztów w przypadku nieterminowej zapłaty długów przez upadłego?, Monitor Podatkowy 11/2014
   • Prawo do udziału w zysku a świadectwa użytkowe, Monitor Podatkowy 7/2014
   • Syndyk nie ma obowiązku korekty VAT w postępowaniu upadłościowym, Monitor Podatkowy 4/2014
   • Niedopuszczalność skorzystania z ulgi na złe długi w stosunku do podmiotów znajdujących się w upadłości, Monitor Podatkowy 3/2014
   • Nie wszystkie daniny publiczne są zaspokajane z masy upadłości, Rzeczpospolita, 13 grudnia 2013
   • Przekazywanie kontrahentom produktów i towarów to nie reprezentacja, Monitor Podatkowy 10/2013, 1 października 2013 r.
   • Terminowa spłata rat leasingu wyklucza obowiązek korekty, Rzeczpospolita, 22 listopada 2013
   • Środki otrzymane przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu likwidacji spółki nie stanowią jego przychodu, Monitor Podatkowy 7/2013, 1 lipca 2013 r.
   • Terminowe potrącenie wierzytelności wyklucza korektę kosztów, Rzeczpospolita, 12 sierpnia 2013
   • Czy pracownik zapłaci PIT, gdy pracodawca sfinansuje jego dojazdy, Rzeczpospolita, 11 stycznia 2013
   • Jakie są skutki wycofania się z przetargu za wynagrodzeniem, Rzeczpospolita, 07 grudnia 2012
   • Odnowienie prowadzi do umorzenia zobowiązania, a w konsekwencji do powstania przychodu po stronie dłużnika, Monitor Podatkowy 12/2012
   • Opodatkowanie wygranych konkursowych wydawanych kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą, Monitor Podatkowy 11/2012
   • Udostępnianie miejsca na reklamę na stronach internetowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 10/2012, 1 września 2012 r.
   • Jak zakwalifikować opłaty związane z leasingiem nieruchomości, Rzeczpospolita, 31 sierpnia 2012 r.
   • Spory na tle pojęcia stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej, Taxonline – serwis podatkowy, 13 sierpnia 2012 r.
   • Skutki podatkowe zawarcia umowy zastawu rejestrowego i późniejszego przejęcia na własność przedmiotu zastawu, Taxonline – serwis podatkowy, 10 sierpnia 2012 r.
   • Problematyczne opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, niebędącego osobą prawną, Taxonline – serwis podatkowy, 29 czerwca 2012 r.
   • Ulga na złe długi w postępowaniu upadłościowym, Taxonline – serwis podatkowy, 21 czerwca 2012 r.
   • Thin capitalization in Polish tax law, Polish Review of Social Science, 16 czerwca 2012 r.
   • Czy podwyższenie kapitału z aktywów należących do spółki kapitałowej, które były już opodatkowane, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?, Edukacja Prawnicza, 20 marca 2012 r.
   • Kiedy kara umowna może stanowić koszt podatkowy?, Taxonline – serwis podatkowy, 23 lutego 2012 r.
   • Wysoka cena małych zmian, Wspólnota, 3 listopada 2011 r.

 

 

Działalność w czasopismach naukowych
Członkostwo w organizacjach naukowych i komitetach organizacyjnych